Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Om Danske Planteskoler > Vedtægter
 

Vedtægter for foreningen og sektionerne 

Print

Vedtægter foreningen

Navn og hjemsted:

§ 1.

Stk. 1.

Foreningens navn er Danske Planteskoler, forkortet DP. Foreningen har hjemsted i Odense.

 

Stk. 2.

Foreningen udgør en specialkreds af Dansk Gartneri (DG).

 

 

 

Formål:

 

§ 2.

Foreningens formål er, at:

 

Stk. 1.

Fremme såvel økonomiske, som kulturtekniske vilkår for danske producenter af planteskoleplanter (vedvarende træ- eller urteagtige planter for friland).

 

Stk. 2.

Fremme medlemmernes interesser i relation til myndigheder, faglige institutioner, beslægtede erhverv og andre relevante grupper.

 

Stk. 3.

Fremme samarbejde, kollegialitet og gensidig respekt blandt medlemmerne.

 

Stk. 4.

Hævde erhvervets almene anseelse og indflydelse og miljøforbedring.

§ 3.

Foreningens formål søges opnået ved:

 

Stk. 1.

På bestyrelsens ansvar, at gennemføre enhver foreningsaktivitet, herunder opretholdelse af sekretariats- og konsulentvirksomhed.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, etablere sektionsdannelse samt udpege repræsentanter til varetagelse af specielle opgaver.

 

Stk. 2.

I spørgsmål, som angår andre faggrupper eller offentlige myndigheder, at samarbejde med DG, hvori DP's medlemmer har obligatorisk medlemskab.

Medlemmer:

§ 4.

Stk. 1.

A-medlemmer (stemmeberettigede).
a. Planteskoler, der driver erhvervsmæssig produktion af planteskoleplanter. Planteskolen er, overfor DP, repræsenteret ved (personens navn, opgives til foreningen):

1. Den personlige ejer. 
2. Navngiven ledende medarbejder.

b. Firmaer, der driver erhvervsmæssig engrosafsætning af planteskoleplanter.
Firmaet er, overfor DP, repræsenteret ved (personens navn opgives til foreningen).

1. Den personlige ejer. 
2. Navngiven ledende medarbejder.

 

 

 

 

 

Stk. 2.

B-medlemmer. (ikke stemmeberettigede)
Personer, der er nært knyttet til en planteskole ved nært slægtsskabsforhold til en planteskoleejer eller ansat på ledelsesplan i planteskolen, som f.eks. salgs- og produktionsledere, prokurister i selskaber m.fl.

 

Stk. 3.

Optagelse som B-medlem forudsætter, at virksomheden er A-medlem. B-medlemmer kan repræsentere A-medlemmer i dettes fravær.

 

Stk. 4.

C-medlemmer.
Passive medlemmer (ikke stemmeberettigede).
Passivt medlemskab kan opnås af personer, som har interesse i planteskolernes faglige fællesskab, men som ikke opfylder betingelserne for A- eller B-medlemskab.

 

Stk. 5.

D-medlemmer.
I de første 4 år efter virksomhedens oprettelse kan opnås D-medlemskab til et reduceret kontingent. D-medlemmer er stemmeberettigede og valgbare.

 

Stk. 6.

Seniormedlemmer. (ikke stemmeberettigede).
Personer der har ejet/eller været ansat i en virksomhed, der er eller har været A-medlem kan optages som medlem af DPF som seniormedlem.

 

Stk. 7.

Optagelse af A, B og D-medlemmer forudsætter, at medlemmets produktion og handel med planteskoleplanter sker på vilkår, som er forenelige med foreningens formålsparagraf.

 

Stk. 8.

Medlemskab af DP udelukker individuelt medlemskab af DG's geografiske kredse.

 

Stk. 9.

Æresmedlemmer.
Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, som har ydet en særlig fortjenstfuld indsats til fremme af erhvervet, som æresmedlem.

 

Stk. 10.

Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt inden 30. september med virkning fra den 31. december samme år.
Intet medlem kan ved udmeldelse, sletning eller eksklusion unddrage sig for forholdsmæssig deltagelse i et eventuelt underskud ifølge det løbende regnskab.

 

Stk. 11.

Ved en virksomheds ophør, bortfalder medlemskab automatisk med udgangen af det kvartal, hvori ophøret finder sted. Ved overdragelse bortfalder medlemsskabet på samme måde, med mindre anden aftale er truffet.

 

Stk. 12.

Findes et medlem dømt for æreskrænkende handling eller gennem ukollegial optræden at have skadet forening eller erhverv, eller på anden måde uværdig som medlem, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet.

Generalforsamling:

§ 5.

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i juni måned på et af bestyrelsen valgt sted.
Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

Stk. 2.

Dagsorden skal omfatte.
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning
4. Udvalgsberetninger
5. Revideret regnskab forelægges
6. Valg af formand
7. Bekendtgørelse af valgte sektionsrepræsentanter
8. Valg af talrevisor (statsaut.)
9. Behandling af indkomne forslag
10. Eventuelt

 

Stk. 3.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes så ofte, bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst 25 af foreningens medlemmer skriftligt måtte forlange det.
Indkaldelse med dagsorden sker med 14 dages varsel.

 

Stk. 4.

Forslag til behandling på en generalforsamling skal være foreningen i hænde senest 8 dage før en ordinær generalforsamling eller senest 3 dage før en ekstraordinær.

 

Stk. 5.

Forslag til ændring af foreningens love skal være alle medlemmer i hænde senest 3 dage forud for generalforsamlingen.

 

Stk. 6.

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.
Dog kræver lovændringer tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne stemmer.
Til opløsning af foreningen kræves 3 /4 af de afgivne stemmer på to med dette formål indkaldte generalforsamlinger, som afholdes med mindst 14 dages 
mellemrum.

 

Stk. 7.

Alle personvalg sker ved skriftlig afstemning.

 

Stk. 8.

Ved skriftlig fuldmagt kan et medlem overgive sin stemme til en fremmødt repræsentant eller til andet fremmødt medlem. Det er kun muligt at råde over én fuldmagt.

Bestyrelsen:

§ 6.

Stk. 1.

Hovedbestyrelsen består af 5 medlemmer, hvoraf DP's formand vælges på generalforsamlingen for 1 år. Formændene for sektionerne samt sektionskoordinatoren for hver sektion indtræder i Hovedbestyrelsen.

Ved formandens forfald overtager næstformanden hvervet indtil en ny formand er valgt på en generalforsamling.

Desuden indtræder suppleanten fra den sektion, næstformanden repræsenterer.

 

 

 

Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 2.

Medlemmer kan optages i en eller begge sektioner.

Sektion 1: Produktion af planter til engros-markedet

Sektion 2: Produktion af planter til detailmarkedet

Hvert medlem har 3 stemmer til valg i sektionernes generalforsamlinger. Antal stemmer kan afgives i den enkelte sektion i henhold til den stemmefordeling, det enkelte medlem har indgivet til DP’s sekretariat.

Ændring i tilhørsforholdet til sektionerne kan meddeles sekretariatet inden 31.december med virkning fra 1. januar.

 

 

 

 

Stk. 3.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer hovedbestyrelsen sig.
Hovedbestyrelsen bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.

 

Stk. 4.

Foreningen tegnes af formanden og ét bestyrelsesmedlem.

 

Stk. 5.

Hovedbestyrelsen ansætter og afskediger foreningens funktionærer og kan meddele prokura.

 

 

 


Kontingent:

§ 7.

Stk. 1.

Alle medlemmer erlægger et grundkontingent. Herudover erlægges et erhvervskontingent, jf. stk. 2 og 3.
Grundkontingentet, som indeksreguleres i henhold til udviklingen i nettoprisindekset (januar 2001 = 100), og kontingenternes størrelse fastsættes af bestyrelsen og forelægges hvert år på generalforsamlingen.

 

Stk. 2.

Erhvervskontingentet beregnes af vareomsætningen i det foregående kalenderår. Vareomsætningen defineres som bruttoomsætning opgivet på oplysningsskema.
For medlemmer, hvor der ikke foreligger bruttoomsætning, eller hvor foreliggende bruttoomsætning ikke udtrykker virksomhedens reelle aktivitetsniveau, ansættes erhvervskontingentet skønsmæssigt af bestyrelsen hvert år."

 

 

 

 

 

Planteskoler der også har et havecenter uden et selvstændigt virksomhedsnummer, men hvor havecentret er klart adskilt i regnskabet, og hvor omsætningen af planter i havecenteret udgør mere end 50% af virksomhedens totale omsætning af planter, inklusiv den del der faktureres internt fra produktion til havecenter, der kan kontingentet beregnes efter netto princippet( salg - køb), for den del der hører under havecentret.

Ved indberetning af oplysninger til kontingentberegning, skal der foreligge attestation fra registreret eller statsautoriseret revisor på 3 områder:

a. Havecentrets andel af omsætningen jf. oplysningsskema
b. Havecentrets andel af planteindkøb jf. oplysningsskema
c. Salget fra produktionsafdeling til Havecenter er registreret, samt at det kan bekræftes, at der er afregnet inden for normal markedspris eller, at der er givet en rabatsats, der afspejler de aktuelle markedspriser.

 

Stk. 3.

A-medlemmer betaler grundkontingent samt erhvervskontingent.

A-medlemmer indsender hvert år kopi af det til GAU indsendte revisorattesterede oplysningsskema. Som A-medlem i Danske Planteskoler giver man automatisk fuldmagt til, at bogholderiet 1 gang om året kan indhente kopi af de til Dansk gartneri indsendte revisorattesterede oplysningsskema.
Er skemaet ikke indsendt rettidigt til Dansk Gartneri, forbeholder foreningen sig ret til at fastsætte grundlaget for erhvervskontingentet efter bestyrelsens skøn, dog minimum en forhøjelse af senest foreliggende omsætningsoplysninger på 25%.

 

Stk. 4.

B-medlemmer betaler udelukkende grundkontingent.

 

Stk. 5.

 

C-medlemmer betaler grundkontingent reduceret med 75%. C-medlemmer betaler ikke erhvervskontingent.

 

Stk. 6.

 

D-medlemmer betaler i de to første år efter virksomhedens oprettelse grundkontingent reduceret med 75%. De to efterfølgende år betales grundkontingent reduceret med 50%. Ved påbegyndelse af det femte år efter virksomhedens oprettelse betales kontingent i henhold til stk. 3, idet D-medlemmet herefter overgår til at være A-medlem.

 

Stk. 7.

 

D-medlemmer betaler ikke erhvervskontingent.

 

Stk. 8.

Seniormedlemmer betaler et reduceret grundkontingent.
Såfremt et medlem i et halvt år ikke har betalt forfaldne kontingenter, og såfremt disse ikke efter påkrav er betalt inden en fastsat frist, bortfalder medlemskabet automatisk.
 

 

 

 

 

 Stk. 9 Stk. 10


      

 

Ved genindtræden i foreningen efter bortfald af medlemskab på grund af restance, skal alle gamle restancer være afviklet. Genindtræden sker kontingentmæssigt på samme trin som ved udtræden.                           

Regnskabsåret er 1. januar - 31. december. Første gang i 2007. 
                        

 

 

 

Særlige bestemmelser.

§ 8.

 

Danske Planteskolers bestyrelse kan tildele foreningens guldmedalje til personer eller virksomheder, som har ydet en bemærkelsesværdig og fortjentsfuld indsats for planteskoleerhvervet.

 

 

 

Overskud, underskud, hæftelser.

§ 9.

Stk. 1.

Årets overskud eller underskud henlægges eller overføres til næste regnskabsår.

 

Stk. 2.

Foreningens medlemmer hæfter ikke for et eventuelt underskud. Generalforsamlingen kan vedtage, at eventuelle underskud skal pålignes de enkelte medlemmer i forhold til det pågældende regnskabsårs kontingentopkrævning.

 

Stk. 3.

Bestyrelsen sørger for en hensigtsmæssig og sikker anbringelse af foreningens formuegenstande.

 

 

 

 

Foreningens opløsning.

§ 10.

Stk. 1.

Forslag til foreningens opløsning skal fremsættes efter reglerne i paragraf 5, ligeledes gennemføres i henhold til paragraf 5.

 

Stk. 2.

Forud for en eventuel opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen bestemmelse om fordeling af foreningens midler, henholdsvis dækning af underskuddet.

 

 

 

Ankenævnet for planteleverancer.

§ 11

Stk. 1.

Med det formål at afgøre klager vedrørende leverancer af planteskoleplanter har DP oprettet ”Ankenævn for Planteleverancer”.

 

Stk. 2

Tilsluttet ankenævnet er planteskoler og virksomheder, som er medlem af Danske Planteskoler, enten som A eller D-medlem.
Som medlem er man forpligtet til at deltage i sager omfattet af ankenævnets kompetence, og til at følge Ankenævnets afgørelser, hvis ikke afgørelsen indbringes for domstolene.

 

Stk. 3

Ændringer i ankenævnets vedtægter skal vedtages af DP’s generalforsamling.

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Nyborg den 14. december 1973, samt med ændringer senest på ekstraordinær generalforsamling den 7. juni 2017.

 

 

Vedtægter sektionerne

Navn og hjemsted:

 

 

§ 1.

Vedtægter for Sektioner er vedtaget på Danske Planteskolers (i det efterfølgende kaldet DP) generalforsamling. Sektionens supplerende regler skal forelægges DP's hovedbestyrelse, og må ikke indeholde vedtagelser i modstrid med Dansk Gartneris og DP's vedtægter.

 

 

 

 

Formål:

 

§ 2.

Sektionens formål er at varetage medlemmernes generelle markedsmæssige og organisationsmæssige interesser ved:

· At vælge 1 person for 2 år ad gange til at indgå i DP's hovedbestyrelse.

· At vælge 1 sektionskoordinator.

· At understøtte aktiviteter og nedsætte arbejdsgrupper som naturligt hører ind under Sektionen.

· At udarbejde og indstille projekter til GAU til fremme af afsætningen af planteskoleplanter.

· At påvirke eksport- og forbrugsfremmende aktiviteter.

· At standardisere produkterne og aftale fælles sorterings- og kvalitetsnormer, emballering i henhold til markedets behov.

 

Medlemmer.

§ 3

Stk. 1.

Som medlemmer optages virksomheder, der producerer planter og udbyder planter til salg, og er medlemmer af DP.

 

Stk. 2

Ledende medarbejdere kan optages som medlemmer af sektioner og kan vælges til disses bestyrelser. Ledende medarbejdere kan kun udpeges som sektionens medlem af DP's bestyrelse, såfremt den ledende medarbejder er sin virksomheds repræsentant i DP, jf. foreningsvedtægternes §4, stk. 1a og 1 b.

 

 

 

 

Stk. 3.

Indehavere af gartneriske serviceerhverv, dog uden stemmeret.

Bestyrelse.

§ 4.

Stk. 1.

Sektionen ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, som på skift vælges for 2 år. Der vælges én suppleant for ét år ad gangen.

Ved valg til sektionsbestyrelsen vælges en formand (som indgår i DP’s hovedbestyrelse): Sektion 1’s formand vælges i ulige år og Sektion 2’s formand vælges i lige år.

Derudover vælges et medlem som fungerer som Sektionskoordinator, som også indgår i DP’s bestyrelse.

 

Stk. 2.

Alle valg meddeles DP's bestyrelse.

 

   

Generalforsamling.

§ 5.

Stk. 1.

Den årlige ordinære generalforsamling er sektionens højeste myndighed. Den afholdes samme dag og sted som DP's generalforsamling, og den skal være afsluttet inden påbegyndelsen af DP's generalforsamling. Indkaldelse med mindst 14 dages varsel og med angivelse af tid og sted samt dagsorden iflg. Vedtægterne:

 

 

a.

Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

 

 

b.

Dirigentens godkendelse af referatet fra sidste generalforsamling.

 

 

c.

Bestyrelsesberetning med redegørelse for gennemførte og kommende aktiviteter.

 

 

d.

Indsendte forslag.

 

 

e.

Valg af formand, der samtidig indgår som sektionsrepræsentant i DP's hovedbestyrelse.

 

 

f.

Valg af 1 sektionskoordinator.

 

 

g.

Valg af suppleant til sektionsbestyrelsen.

 

 

h.

Eventuelt.

 

Stk. 2.

Hvert medlem har 3 stemmer til valg i sektionernes generalforsamlinger. Antal stemmer kan afgives i den enkelte sektion i henhold til den stemmefordeling, det enkelte medlem har indgivet til DP's sekretariat.

Stemmeretten kan ved skriftlig fuldmagt overgives til en fremmødt repræsentant eller til et andet fremmødt medlem. Det er kun muligt at råde over én fuldmagt.

 

Stk. 3.

Ændringer i supplerende vedtægter kan ske ved tilslutning fra mindst 2/3 af fremmødte medlemmer eller ved simpelt flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Stk. 4.

 
Generalforsamlingens beslutninger skal forelægges DP's hovedbestyrelse.

 

Stk. 5.

Generalforsamlingen behandler indsendte forslag, hvis de er sektionskoordinatoren i hænde 14 dage før generalforsamlingen.

 

§ 6.

Udmeldelse sker skriftligt senest den 1. oktober.

§ 7.

Eksklusion kan kun finde sted når 2/3 af fremmødte medlemmer på en ordinær generalforsamling stemmer for eksklusionen og såfremt medlemmet groft har krænket vedtægterne.

§ 8.

Sektionens opløsning kan kun ske ved 2/3 majoritet på en i dette øjemed indkaldt generalforsamling.

               

 

 

Vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i Odense den 7. september 1990, samt med ændringer senest på generalforsamling den 9. juni 2016.