Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Danske Planteskolers Nyhedsbrev - November 2017  

Print

Nyt fra bestyrelsen
Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet dette nyhedsbrev.


Nyt fra sektionerne

Møde i Danske Planteskolers sektion 1.
Mandag den 15. januar 2018 holdes der møde i Sektion 1 med fokus på skovrejsning på Hørning Kro, Aarhusvej 4, 8362 Hørning. Emnerne er skovrejsning, tilskud og ansøgninger samt besøg. Start med frokost kl. 12. Se programmet her.
 

Markedsføring og udstillinger

Genplant Planeten 2017
I starten af november blev det første spadestik taget til Genplant Planeten. I 2017 er der leveret 50.000 træer ud til 170 skoler, fordelt over hele landet, og alle træerne blev plantet i uge 45. Projektet gennemføres af Dansk Skovforening, og Danske Planteskoler har bidraget med midler støttet af Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter.


Organisationer og udvalg

ENA - European Nurserystock Association

Forbud mod arter
Hermed den endelige udgave af Kommissionens forordning, der forbyder indførsel af visse vilde planter og dyr. Se oversigt her eller forordning og oversigt på: http://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/c-2017-6968_da

Hvilke Pennisetum er invasive?
I forbindelse med Lampepudsergræssen Pennisetum er kommet i kategorien under uønskede invative arter, har der været diskussion, hvilke Pennisetum det vedrørte. Læs mere her.

Arbejdsgruppe vedr. invasive arter
The European Commission's Directorate General for Environment (DG Environment) forester at der bliver dannet the "WORKING GROUP ON INVASIVE ALIEN SPECIES". ENA ser mulighed for at være repræsenteret i gruppen. De nominerer dr. Marco Hoffman. Læs mere.

Plantepas i høring
Reglerne for plantepas har været i høring på EU niveau. Danske Planteskoler har blandt andet sendt høringssvar via Danske Gartneri og ENA.

 

Rådgivningsnyt

Overgangsperiode vedr. CLP-mærkning af plantebeskyttelsesmidler
Alle kemikalier inkl. bekæmpelsesmidler skal være omklassificeret efter nye regler, de såkaldte CLP-regler. Læs mere her.

Ny og gratis app om ukrudt og skadevoldere i marken
SEGES har lavet en ny app, som ud fra synlige kendetegn er en hjælp til at artsbestemme ukrudt og skadevoldere i marken. App’en indeholder også information om IPM. App hedder IPM TJEK.

Læs mere her
 

Tjek kemikalierummet
Positivlisten på middeldatabasen kan bruges til at krydstjekke kemikalierummet, så der kun står godkendte midler. Listen indeholder alle midler godkendt i Danmark generelt. Find positivlisten her.

Mogeton
Vær opmærksom på, at Mogeton i flg. etiketten kun må udbringes med vandkande, håndholdt sprøjte eller afskærmet sprøjteudstyr. På Mogeton etiketten står det under ’Overtrædelse af nedenstående forskrifter kan medføre straf’.
Læs etiketten her.                                                                                             

Nye basisstoffer
Der er kommet nye stoffer på basisstoflisten blandt andet hydrogen peroxid, nælde-ekstrakt og natriumchlorid. Nældeekstrakt er beskrevet til frugttræer, roser og spiræa. Se basisstoflisten her. 

Tema-eftermiddag
Tilsvarende temadagen i Odense om biostimulanter, afholdes temadagen i Århus.

Gartnerirådgivningen inviterer til temaeftermiddag om brug af biostimulanter og mikrobiologiske midler til forebyggelse og bekæmpelse af skadegørere i prydplanter.

Temaeftermiddagen finder sted den 10. januar 2018 kl. 13:00-16:30 på Agro Food Park 15, 8200 Aarhus.

Se programmet og tilmelding her.


Føring af sprøjtejournal
Den 1. juli 2017 er der trådt en nu bekendtgørelse for vedrørende sprøjtejournal i kraft.

Ifølge den nye bekendtgørelse

• Skal alle jordbrugere uanset størrelse fra den 1. august 2018 føre sprøjtejournal over anvendelsen af sprøjtemidler. Bagatelgrænsen på 10 ha bortfalder.

• Det præciseres, at alle professionelle brugere af pesticider skal føre sprøjtejournal over forbruget af pesticider. Dette gælder jordbrugere, gartnerier, planteskoler, anlægsgartnere, kommuner, viceværter m.v.

• Ved en professionel bruger forstås enhver person, der anvender plantebeskyttelsesmidler i forbindelse med sine erhvervsmæssige forbindelser, herunder sprøjteførere, teknikere, arbejdsgivere og selvstændige i landbrugssektoren og andre sektorer.

Der er indholdskrav til sprøjtejournalen. Se mere om hvad sprøjtejournalen skal indeholde og hvordan den skal føres her.


Indberetning af sprøjtejournal til Miljøstyrelsen
Alle gartnere/gartnerier med en årlig omsætning over 50.000 kr. skal indberette deres samlede forbrug af pesticider.

Der kan nu indberettes for perioden 1. august 2016 til 31. juli 2017 (2016/2017). Sidste frist for indberetningen er den 31. marts 2018.

Ved indretningen skal der ikke længere benyttes GHI pinkode. Der skal nu logges på Miljøstyrelsens SJl-system med NemID for erhverv.

Læs mere om indberetningen på Miljøstyrelsens hjemmeside. http://mst.dk/service/kontakt/selvbetjening/bekaempelsesmidler/indberet-sproejtejournal-sji/


Kontraventil på sprøjten
Miljøstyrelsen accepterer nu at kontraventilen gerne må være monteret på sprøjte. Dermed kan flere tapsteder anvendes til påfyldning af en sprøjte uden at der er monteret en kontraventil på hvert tapsted. Men det forudsætter, at der er kontraventil på alle sprøjter i virksomheden. Læs mere her.


Pesticidstrategi 2017-2021
Pesticidstrategi 2017-2021 udstikker de politiske målsætninger på pesticidområdet samt omtaler de virkemidler, der skal tages i brug/videreføres for at opnå målsætningerne. Strategien omhandler bl.a. indsatsen/målsætningen for konventionelle midler, lavrisiko midler, mikrobiologiske midler, IPM m.fl. Læs mere.


Opbevarings- og anvendelsesforbud
Vær opmærksom på, at der er en række glyphosatholdige midler (med indhold af tallowamin), der har opbevarings- og anvendelsesforbud pr. 31. december 2017. Se oversigt her.


Glyphosat status
I forbindelse med at EU's appeludvalg har vedtaget en fornyet godkendelse af glyphosat, vil alle sprøjtemidler med glyphosat i Danmark næste år skal revurderes af Miljøstyrelsen.


Nye krav ved import og handel i EU
Leverandører og importører af planter skal være opmærksomme på, at EU indfører nye krav for at forhindre yderligere indslæbning og spredning af skadegøreren Xylella fastidiosa i EU. Læs mere her.

 

Artikler / rapporter


Brug af nyttedyr
Forholdsregler ved bestilling og brug af nyttedyr. Gartneryrket 11/2017 s11-13.

Buxus alternativer
Status for problematik om Buxus og mulige alternativer. Deutsche Baumschule 10/2017 s. 36-40.

Vinterhårdfør te-planter
I Holland er udviklet håndfør te-plante. Konceptet er, at den kan bruges i både haven og som stueplante – i hvert fald i Holland. De Boomkwekerij 21/2017 s. 18-19.

Hvilke muligheder vil Xylella importforbud skabe?
Horticulture Week nov 2017 s 23.

App om træer
App’en bruges til at bestemme træer i vintertilstand. Med mange billeder og detaljerede beskrivelser. Der Gartenbau 23/2017 s13.

 

Kalender er opdateret her.
Husk medlemsmøde om generationsskifte den 13. december i Odense og Vintermøde den 17. og 18. januar i Svendborg.

 

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt_november 2017.pdf