Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Nyhedsbrev september 2016 

Print

Nyt fra bestyrelsen
Formand for Danske Planteskolers sektion 1 og medlem af Danske Planteskolers bestyrelse, Henrik Fredslund, starter 1. oktober som skovrider ved Skovdyrkerforeningen Syd og ophører samtidig med at være chef for Hedeselskabets Planteskole – Søren Iversen indtræder i bestyrelsen i sin egenskab af suppleant.

Næste møde i bestyrelsen afholdes 29. september i Odense. På dagsordenen er økonomi og opfølgning på GAU-projekter (herunder markedsføring) i 2016. Desuden skal man behandle aktiviteter omkring Have og Landskab i 2017 samt program for Vintermødet i januar i Svendborg.

ENAs 25 års jubilæum den 19. oktober markeres i Danmark ved at Danske Planteskolers bestyrelse under pressens bevågenhed planter et Sorbus latifolia træ i haven ved kontoret på Hvidkærvej i Odense.


Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet denne mail.

 

Markedsføring og udstillinger

Danske planteskoler satte fokus på planter til mad
Den 2.-4. september gav Danske Planteskoler Århus Food Festival et friskt grønt drys. Danske Planteskoler deltog i madfestivallen for at give danskerne en bredere vinkel på madtemaet ved at vise den spiselige have. I samarbejde med Danske Havecentre bød Danske Planteskoler på blandt andet smagsprøver, en grøn plet, gæt en plante, mens de tilmeldte havecentre kunne sælge planter til den spiselige have. Århus Food Festival er Nordens største madbegivenhed.

Prinsesse Marie åbnede grøn plet
Der var stor pressedækning, da H.C. Andersen Børnehospitals Sansehave blev officielt åbnet af Prinsesse Marie den 6. september. Da Sansehaven er doneret af Danske Planteskoler som en grøn plet, fik formand Henning Roed æren af at byde Prinsessen velkommen og vise hende rundt i Sansehaven. Sansehaven har vundet stor glæde og bruges af børnene, der er indlagt på H.C. Andersen Børnehospital.

Stormløb på midler til skovrejsning
Mange hundrede landmænd og skovejere har hilst ny ordning om tilskud til skovrejsning velkommen med åbne arme. Og det i sådan en grad, at det samlede beløb, de har søgt om, langt overskrider de 10 mio. støttekroner, der er afsat til formålet på Finansloven. Sidste år var der afsat knap 30 mio. kr. i tilskud til skovrejsning, og cirka 900 hektar fik tilskud.
I år er der kun afsat 10 mio. kr., der svarer til, at knap 300 hektar kan få tilskud. Men en rundringning viser, at der søgt om tilskud til et pænt stykke over 1.000 hektar og måske endda op mod 1.500 hektar, mens der kun er afsat penge til cirka 300 hektar.

 

Organisationer og udvalg

Forsøg på at starte Q-planteUdvalg
Q-PlanteUdvalget (QPU) ønsker at opstarte en synsgruppe og database over beplantninger i Danmark. Formålet er at indsamle, evaluere og formidle viden til den grønne fagsektors professionelle brugere og producenter om vegetativt formerende kloner af træer og buske, der er vurderet sunde samt klimatisk og jordbundmæssig tilpasset anvendelse i henholdsvis Øst- og Vestdanmark.

Finansiering af opstart af Q-PlanteUdvalget vil blive fremført på PartnerLandskab. Læs mere her.

Nyt fra PartnerLandskab
Den 25. oktober holder PartnerLandskab møde om status for igangværende og afsluttede projekter, samt nye projektforslag. Læs mere her.

Plantetætheden i buskbeplantninger, drift og trivsel – Ph.d.
Danske Planteskoler har haft møde med KU om Ph.d. studiet omhandlende buskbeplantning. Se referatet her.

NaturErhvervstyrelsen (NAER)
Udvalg for Planter og Plantesundhed (UFPP) havde sit 24.møde den 22. juni 2016. Her behandlede man blandt andet styrelsens uddelegering af myndighedsopgaver til eksperter på universiteterne. Danske Planteskoler påpegede, at der skal sikres ny kapacitet på Flakkebjerg efter Klaus Påskes fratrædelse, så gartnerier og planteskolers område er dækket. Man blev opdateret om tidsplan for ikrafttrædelse de enkelte dele af den ny EU Plantesundhedsforordning. Herunder krav til nye plantepas samt om beredskabsplaner for en række af farligste sygdomme og skadedyr (såfremt de skulle komme til Danmark). Første planer for fyrrevednematoden.

Læs referatet her.

Arbejdsgruppe for gartneri- og planteskoleplanter er en arbejdsgruppe, der behandler i detaljer særlige udfordringer omkring plantesundhed for UFPP.  På møde den 15. september var plantepas og den nye kategori for planteskadegørere, som ikke er alvorlige nok til at være karantæneskadegørere, men dog så alvorlige, at man stadig ønsker at regulere deres forekomst – de kaldes derfor EU regulerede ikkekarantæneskadegøre(RNQP). EU har bedt organisationen EPPO undersøge, hvilke skadegørere, der er fornuft i at liste som RNQP. EPPO har derfor udsendt et spørgeskema til medlemslandenes myndigheder(i Danmark NAER) og til interesseorganisationer som Dansk Gartneri, ENA og EFNA. Der pågår nu et arbejde med at sikre et niveau der sikrer planteskolernes interesser uden at det bliver en administrativ byrde.

Udvalg for skovfrø og –planter
Bjarne Pugholm Johansen er af Danske Planteskoler blevet bedt om at indtræde i udvalget og erstatte Peter Schjøtt. De 2 øvrige repræsentanter i udvalget er Søren Iversen og Peter Ladegaard.

Alternativ bekæmpelse på tværs af sektorer
Der har været møde i den tværgående gruppe om ’Alternativ bekæmpelse’. Baggrunden var, at færre og færre midler er godkendt i Danmark, og at den Nordlige zone gør det mindre attraktivt kommercielt at lancere nye midler. Der er derfor øget fokus på andre typer bekæmpelse. Michael Nielsen fra GartneriRådgivningen gav et overblik over de forskellige typer af ’Alternativ bekæmpelse’: nyttedyr, regelrette godkendelser, lavrisiko midler, basisstoffer og biostimulanter. Resultatet blev, at man vil forsøge at etablere erfa-gruppe på tværs af sektorer.
Se referat fra møde her.

 

Rådgivningsnyt

Krav om autorisation
Der vil fremover være krav om autorisation ved køb, salg og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Kravet kommer fra Miljøstyrelsen. Der er lavet en indfasningsordning, hvilket betyder at autorisationen kan erhverves allerede nu. For mere information læs her.

Flere faktorer påvirker jordlevende organismer
Ny rapport fra Miljøstyrelsen analyserer samspillet mellem pesticider, jordarbejde og gødning i jorden. Rapporten bekræfter, at jordlevende organismer ofte påvirkes af dyrkningsfaktorer ligesom, der er betydelig sæson- og årsvariation. Specielt insekticider har negativ påvirkning på dele af de jordlevende organismer. Men virkningen af både jordbearbejdningsmetode og gødningsform er også væsentlige parametre for de jordlevende organismer.

Læs rapporten fra Miljøstyrelsen her.

Jordfrugtbarhed og faste kørespor
Der var stor interesse for temadagen om jordfrugtbarhed og faste kørespor, som blev afholdt d. 15. sep. Resultaterne viste blandt andet øget udbytte og kvalitet af grønsager, men også et problem med ukrudtet kortstråle. Læs mere.

 

Artikler / rapporter

Asketræer, der kan modstå asketopsyge
Forsøg har vist at modtageligheden over for asketopsyge er genetisk betinget, det giver derfor mening at avle sig frem mod sundere træer. De foreløbige registreringer viser at omkring 60 træer har modstået sygdommer.
Grønt Miljø 7, s 45.

Xyllela er fundet i Tyskland
Den frygtede Xylella fastidiosa er fundet på privat Oleander plante, der var opbevaret for vinteren på planteskole i Sachsen Pausa.
Baumschule 9, s 7.

I Tyskland anbefales nyttedyr til skadedyrsbekæmpelse på offentlige grønne arealer
Der Gartenbau 18, s 20-21.

Biologisk insekticid mod væksthussnudebille er netop godkendt i Tyskland
Baumschule 9, s 46-47.

Anbefaling om at plante nål efterår fremfor forår
Nadel Journal sep. s32-35.

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri_sept16.pdf