Websitet anvender cookies. Læs mere... 
Her er du: > Aktiviteter > Nyhedsbreve - arkiv
 

Nyhedsbrev oktober 2016 

Print

Nyt fra bestyrelsen
På bestyrelsesmødet 29. september deltog Søren Iversen, Hjorthede Planteskole, idet han som suppleant har erstattet Henrik Fredslund. Bestyrelsen fik en status på foreningens økonomi og behandlede styringen af de igangværende GAU-aktiviteter. Plantefagmessen 2016 blev evalueret og program for Vintermøde 2017 færdigbehandlet. Med oplæg til PartnerLandskab om opdatering af standarder for buskeplanter og tilsagn om støtte til Ph.d.studie på Skov og Landskab om anvendelse af buske i sammensatte beplantninger besluttede man at gøre disse emner til en del af Temaet for Have og Landskab 2017. Det besluttedes, at Julie Schou Christensen overtager funktionerne som faglig sekretær for Danske Planteskoler fra 1. januar. Bent Leonhard vil varetage en række andre opgaver indtil sin overgang til efterløn medio juni 2017.

Erhvervspolitisk nyt fra Dansk Gartneri er vedhæftet denne mail.

 

Markedsføring og udstillinger

Grønne Pletter 2016

Første grønne Plet
Den Grønne Plet fremvist på Århus Food Festival bestod hovedsagelig af frugttræer og -buske samt krydderurter. Da DR’s vejret i Aalborg ikke kunne tage imod en sådan gave, arbejdes der for at finde anden modtager af den Grønne Plet. Det forventes, at den Grønne Plet deles mellem Ovst Mølle Skole og Jysk Børneforsorg.

Anden grønne Plet
Det har været åbent for alle at indstille et sted, som fortjener en Grøn Plet. Blandt de indstillede har DP bestyrelse valgt plejecenter Bryggergården i Otterup. Der arbejdes i øjeblikket på at få gjort TV interesseret i at følge udviklingen af haven, havens forandring og tilblivelse. Det spiller godt med i det øgede fokus og omtale, der er i tiden på demens og livskvalitet.

 

Organisationer og udvalg:

Københavns Universitet

Stauder på nye måder
KU, Skovskolen har afholdt temadag om anvendelse af stauder i parker og byrum. Stauder i dynamiske sammensatte plantninger eller enkle og markante vejplantninger. Der var stort fremmøde med ca. 130 deltager, som hovedsagelig var landskabsarkitekter og fra kommuner. Temaet blev anskuet fra flere vinkel:

Bæredygtig drift

  • Christina Madsen fra Furesø Kommune fortalte engageret om initiativer for at indføre stauder i byrummet, samt det forbedrede arbejdsmiljø med større arbejdsglæde, det havde givet medarbejderne.  Også borgerne gav udtryk for deres glæde for staudeplantningerne, der var kommet i byen.
  • Aalborg Kommune delte deres erfaringer fra anlæggelse og drift af et større anlagt kirkegårdsområde, som havde givet en del udfordringer specielt under anlæggelsen i forhold til jordbearbejdning og plantning/etablering.

Plantesammensætning

  • Den engelske Garden designer Noel Kingsbury fortalte om inddeling af stauder i kategorier efter vækstegenskaber f.eks. spredning, konkurrence, lang eller kort livet, hvor meget kan læses ud af staudernes rodsystem.
  • Den Hollandske planteskole Griffioen Wassenaar gav et spændende billede af, hvordan de arbejder med et koncept, som både indeholder bed design, jordbehandling og plantning af stauder i byområder.
  • Landskabsarkitekt Jane Schul holdt oplæg om udvikling i brugen af stauder med særlig fokus på plantesamfund og plantesundhed.

Byens barske miljø

  • Dr. Swantje Duthweiler fra Tyskland fortalte om erfaringer fra forsøg om stauders salttolerance, hvilket selvfølgelig er meget aktuelt, når der laves plantninger i byen.

Se præsentationerne her.

PartnerLandskab
Årsmøde I PartnerLandskab holdes den 25. oktober.

Programmet er som følger:

Kl. 10.00-11.30

Afrapportering af projektet ’Udviklingsplaner’ v. Tilde Tvedt og Jan Støvring

Status på projektet om Vedplantninger etableret med bunddækkende urter v. Anders B Nielsen

Afrapportering af projektet Værdisætning af træer v. Oliver Bühler og Jan Støvring

Kl. 11.30-13.00

Hvad er stemningen for nye projekter? Vi har modtaget et par forslag, et om græskanter og grusstier og vi har selv formuleret ét projekt om at følge op på testplantninger med bunddækkeurter, ét om støtte til initiativet; Q-Planter og ét om udvikling af bedre beskrivelse af bladfarver. Alle ideer er beskrevet på PL-hjemmesiden; projektideer.

Forslag fra P.Kortegaards Planteskole A/S  findes her.

ENA
ENA’s 25 års jubilæum 19. oktober markeres med træplantninger. På ENA’s hjemmeside vil man kunne se, hvordan de enkelte medlemsorganisationer fejrer dagen. Læs artikel med foto om Danske Planteskolers plantning af en Bredbladet Røn i anledningen.

EFNA
Som ENA har også EFNA fået til opgave at samle erhvervenes input til den praktiske udformning af en række tiltag i den nye EU Plantesundhedsforordning. Udover design af Plantepas er der forslag til at indføre regulering af en række skadegørere som ikke er karantæneskadegørere (kaldet RNQP) men som der alligevel bør kunne dæmmes op for udbredelsen af – ikke mindst i forbindelse med import af planter ind i EU.  Spørgeskema fra organisationen EPPO om dette emne skal være besvaret senest 28. oktober af såvel de enkelte landes plantesundhedsmyndigheder som interesseorganisationerne ENA og EFNA.

Danske Juletræer
Brancheorganisationen Danske Juletræer har etableret en forskningsenhed, der skal være med til at styrke indtjeningen for dansk producerede juletræer. Første projekt skal være en indsats mod ”røde nåle" i Nordmannsgran.

Forskningsenheden finansieres af branchen selv og der er forventning om, at der til specifikke projekter kan søges penge i for eksempel Promilleafgiftsfonden for landbrug, som er en offentlig fond, der støtter landbrugsrelaterede projekter.

Danske Juletræer indskyder 500.000 kr. af foreningens egenkapital i forskningsenheden.  Hertil kommer en frivillig arealafgift på 50 kroner pr. hektar fra medlemmer og ikke-medlemmer med nordmannsgranjuletræer. Andre aktører i branchen - som ikke har egen produktion af juletræer - opfordres også til at bidrage til forskningsenheden.

Forskningsenhed skal ledes af syv personer med repræsentanter fra Danske Juletræer, Grossistforeningen for juletræer og pyntegrønt, Danske Planteskoler, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning samt repræsentanter fra bidragyderne.

Danske Planteskoler har indstillet Torben Leisgaard til bestyrelsen for forskningsenheden. Læs mere her.

Danske Havecentre-Danske Planteskoler og Rosenselskabet

Rosenafprøvning – ’Sunde roser giver glæde og liv’
Der er i 2016 igangsat en rosenafprøvning med fokus på sunde roser. Projektet er et samarbejde mellem Danske Havecentre og Danske Planteskoler med inddragelse af Det Danske Rosenselskab.  Hensigten er, at opnå at sunde roser giver anlægsgartnere og forbrugere en god og positiv oplevelse, som resulterer i øget interesse for roser, der er smukke og ikke bliver syge. På et møde i følgegruppen er rosensorterne til rosenafprøvningen blevet udvalgt. Se de rosensorter, der er med i rosenafprøvningen her.

 

Rådgivningsnyt
Dansk Gartneri og GartneriRådgivningen har sammen afgivet redegørelse for udfordringer for gartnerierhvervets behov for godkendelser af nye midler. Man ønsker herigennem at opnå mindre gebyrer som eksempelvis i Sverige:

Undersøgelse om gartnerierhvervets rammevilkår for anvendelse af pesticider i mindre afgrøder
Miljøstyrelsen har iværksat en undersøgelse af gartnerierhvervets økonomiske rammevilkår i forhold til anvendelse af pesticider til mindre afgrøder og mindre anvendelser. Det skyldes bl.a. at Dansk Gartneri, Grøn Plantebeskyttelse ApS og GartneriRådgivningen i gennem en årrække har fremført ønske om at få reduceret ansøgningsgebyrerne til gartnerikulturerne/afgrøderne i forbindelse med ansøgninger om godkendelse af nye pesticider. Der er i den forbindelse henvist til det svenske gebyrsystem, der har et reduceret ansøgningsgebyr til små afgrøder/kulturer.

Miljøstyrelsen har hyret konsulentvirksomheden COWI til at stå for undersøgelsen. Anne Fabricius fra Dansk Gartneri og Michael Nielsen fra GartneriRådgivningen er medlemmer af den følgegruppe, der er nedsat i forbindelse med undersøgelsen. Undersøgelse forventes afleveret til Miljøstyrelsen i november 2016.

GartneriRådgivningen har leveret sprøjteplaner til brug for undersøgelsen

 

Artikler / rapporter

Hækplantning i RET & SKEL
RET & SKEL september slår et slag for hækplantningen i artiklen ’Sådan planes hække’ på side 15-18. Artiklen kommer omkring flere forskellige aspekter for hækplanterne blandt andet:

  • Planter som barrodede eller i potte
  • Stedsegrønne og løvfældende
  • Plantestørrelse
  • Plantetidspunkt og vanding.

Afprøvning i Euro-trial af Vinca minor sorter
19 sorter af Vinca minor er afprøvet gennem 4 år med undersøgelser af  en række egenskaber som vinterhårdførhed, skuddannelse i forår, modstandsdygtighed over for Phoma-svampen, bunddækkeegenskaber i henholdsvis forår og sommer, blomstring og stabilitet af blomsterfarve samt dekorative egenskaber. Deutsche Baumschule 9/2016 s24-26.

Arrangementer
Læs mere om kommende arrangementer i kalenderen.

Vedhæftet fil: Erhvervspolitisk nyt_oktober2016.pdf